Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 260 910 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

satanistyczny pomysł AM

wtorek, 25 lipca 2017 14:09

 

https://www.fssm.pl/odpowiedz-rzadu-w-sprawie-prac-nad-ustawa-obnizajaca-emerytury-wojskowe

 

-----------------------------------------------------------

jak oceniasz pomysł AM:

- pozytywnie - łapka w górę

- negatywnie - łapka w dół

 

 

 

Podziel się
oceń
0
34

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Średnie wynagrodzenia w Policji (dzisiaj).

poniedziałek, 24 lipca 2017 21:33
Średnie wynagrodzenia w Policji
Stanowisko służboweWynagrodzenie miesięczne netto (zł)
Komendant Główny 14 827
Zastępca Komendanta Głównego 12 608
Komendant wojewódzki 8 974
Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) 6 969
Kierownik referatu 4 096
Detektyw/Asystent 3 400
Dzielnicowy/Kontroler ruchu drogowego 3 162
Policjant 2 452
Kursant 1 608

Źródło: money.pl na podstawie danych KGP.

 

-------------------------------------------------

admin:

1. zarobki byłych milicjantów, którzy w latach PRL ścigali przestępców, bandytów, gwałcicieli i zbrodniarzy zostały obniżone przez błyszczyka do minimum i wynoszą od 850 do 1.300 zetów. Objęto nawet tych, którzy służyli Ojczyźnie na przełomie 1989/1990 roku. Obniżono nawet sekretarkom i sprzątaczkom. Tym najwyższym milipolicjantom (SB) mogą obniżać. Oni i yak mają miliony na kontach. Np. Gromo-sław Cz. nie zauważył,że jakiś Turek zdjął mu z konta milion dolców!!!!

2. zarobki "sędziów" są wielokrotnie większe a ich majątki wynoszą miliony.

3. "za-robki" paplamentarzystów sa jeszcze większe. 

głosowanie:

czy ufasz "reformom" w wykonaniu PiS?

TAK - łapka w górę

NIE - łapka w dół


Podziel się
oceń
2
35

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów wg przepisów międzynarodowych

niedziela, 23 lipca 2017 18:27

Stowarzyszenie przedstawia przepisy prawa międzynarodowego względem sędziów. Obecna rzekomo wojna między niezawisłymi, opozycją i rządzącymi jest na pokaz dla "gawiedzi" 

Całość materiału przedstawionych aktów prawnych można uzyskać po wpisaniu w gogle stosownych dokumentów.

Prezes Stowarzyszenia 

Tomasz Gumienny

 

ZALECENIE NR R(94)12 KOMITETU MINISTRÓW DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCE NIEZAWISŁOŚCI, SPRAWNOŚCI l ROLI SĘDZIÓW (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 13 X 1994 roku na 516 posiedzeniu zastępców ministrów)

 

 Komitet Ministrów na mocy artykułu 15b Statutu Rady Europy,

    biorąc pod uwagę art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło­wieka i Podstawowych Wolności (cytowanej dalej jako „Konwencja"), który stanowi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustano­wiony ustawą";

    biorąc pod uwagę [dokument] Narodów Zjednoczonych — Podstawowe zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów, potwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w listopadzie 1985 roku;

    odnotowując istotną rolę sędziów i innych osób wykonujących funkcje sądowe w zapewnianiu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności;

    pragnąc popierać niezawisłość sędziów w celu wzmocnienia praworząd­ności w demokratycznych państwach;

    pomny potrzeby umacniania pozycji i władzy sędziów w celu uzyskania sprawnego i rzetelnego systemu prawnego;

    świadomy potrzeby zapewnienia właściwego wykonywania zadań sę­dziowskich, stanowiących zespół obowiązków i władczych uprawnień sędziowskich, mających na celu ochronę interesu każdej osoby,

zaleca, aby rządy państw członkowskich podejmowały lub utrwalały wszel­kie środki niezbędne do podwyższenia roli poszczególnych sędziów i całego sądownictwa oraz aby umacniały ich niezawisłość i jego niezależność, a także sprawność [działania] przez stosowanie w szczególności następujących zasad:

 

Zakres [stosowania] Zalecenia

 

    1. Niniejsze Zalecenie stosuje się do wszystkich osób wykonujących funk­cje sędziowskie, w tym powołanych do rozpatrywania spraw z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, handlowego i administracyjnego.

    2. Zasady określone w niniejszym Zaleceniu stosują się również do ław­ników (przysięgłych) i innych osób wykonujących funkcje sędziowskie, chyba że z kontekstu jasno wynika, iż odnoszą się one wyłącznie do sędziów za­wodowych, tak jak na przykład zasady dotyczące wynagrodzenia i kariery zawodowej sędziów.

 

ZASADA I

Ogólne zasady niezawisłości sędziów

 

(…)

2. W szczególności należy poczynić następujące kroki:

 

(…)

    d. Sędziowie powinni zachowywać pełną niezawisłość w podejmowaniu decyzji i działać bez żadnych ograniczeń, niewłaściwych wpływów, zachęt, nacisków, gróźb lub ingerencji, bezpośrednich lub pośrednich, z czyjejkol­wiek strony i z jakiegokolwiek powodu. Prawo powinno przewidywać kary wobec osób próbujących wpływać na sędziów w którykolwiek z wymienio­nych sposobów. Sędziowie powinni mieć nieskrępowaną swobodę orzekania w sprawach zgodnie ze swym sumieniem i rozumieniem faktów, kierując się obowiązującymi zasadami prawa. Sędziowie nie powinni być zobowiązani do referowania komukolwiek spoza grona sędziowskiego meritum rozpoznawa­nych spraw.

 

(…)

ZASADA VI

 Naruszenia obowiązków i wykroczenia dyscyplinarne

 

    1. Gdy sędziowie nie wypełniają swoich obowiązków sprawnie i należycie lub w wypadku wykroczeń dyscyplinarnych należy poczynić wszelkie niezbędne, kroki, [jednak] bez naruszania niezawisłości sędziowskiej. W zależ­ności od zasad konstytucyjnych, przepisów prawa i tradycji w danym państwie środkami tymi mogą być na przykład:

    a. Odebranie sędziemu spraw.

    b. Skierowanie sędziego do pełnienia innych funkcji sędziowskich w tym samym sądzie.

    c. Nałożenie sankcji majątkowych, takich jak okresowe zmniejszenie wy­nagrodzenia.

    d. Zawieszenie.

    2. Sędziowie mianowani nie mogą być aż do obowiązkowego przejścia na emeryturę trwale usunięci z urzędu bez uzasadnionych powodów. Powody te powinny być ściśle określone przez prawo i mogłyby mieć zastosowanie w kra­jach, w których sędziowie są wybierani na pewien okres, a także w sytuacji trwałej niezdolności do wypełniania funkcji przez sędziego albo popełnienia przez niego przestępstwa lub poważnego naruszenia przepisów dyscyplinar­nych.

    3. Jeśli zachodzi potrzeba zastosowania środków wymienionych powyżej w punktach 1 i 2, państwa powinny rozważyć potrzebę ustawowego powołania specjalnego organu, którego zadaniem byłoby stosowanie wszelkich sankcji i środków dyscyplinarnych, gdy nie są one wymierzane przez sąd, i którego rozstrzygnięcia podlegałyby kontroli najwyższej instancji sądowej, chyba że organem tym jest właśnie najwyższa instancja sądowa. Prawo powinno usta­nawiać odpowiednie procedury zapewniające sędziom [poddanym sankcjom lub przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne] przynajmniej te wszystkie gwarancje procesowe, które przewiduje Konwencja, na przy­kład, że ich sprawa powinna być rozpoznana w rozsądnie zakreślonym czasie i że powinno się im zapewnić prawo do ustosunkowania się do wszelkich zarzutów.

 

 

Komentarz dotyczący zasad

 

ZASADA I

Ogólne zasady niezawisłości sędziów

 

    17. Sędziowie podejmując decyzje powinni móc działać niezależnie (ust. 2d tej Zasady). Sędzia powinien mieć nieograniczoną swobodę bez­stronnego orzekania w sprawie, kierując się obowiązującym prawem, zgod­nie ze swym sumieniem i rozumieniem okoliczności sprawy. Celem tej re­komendacji jest zapewnienie, że na sędziego nie będzie wywierana żad­nego rodzaju i skądkolwiek pochodząca presja, aby wydał orzeczenie zgodne z życzeniami jednej ze stron, administracji, rządu lub kogokolwiek innego. Usiłowanie przekupstwa sędziego powinno być ścigane według prawa kar­nego. W niektórych państwach sędziowie są zobowiązani do informowa­nia prezesa sądu lub innych władz urzędowych na przykład o zaległościach w rozpoznawaniu spraw. Informowanie takie jest niezbędne do sprawnego zarządzania ograniczonymi środkami sądów i do planowania, jest oczywiś­cie zgodne z ideą niezawisłości sędziowskiej. Ponieważ jednak mogłoby być wykorzystywane do wywierania wpływu na sędziów, nie powinno się ich zobowiązywać do informowania o meritum spraw przy uzasadnianiu de­cyzji.

 

 

 

 

ZASADA VI

Naruszenia obowiązków i wykroczenia dyscyplinarne

 

    42. Ta ostatnia Zasada obliguje sędziów do sprawowania ich władzy i wy­pełniania zobowiązań. Sędziowie, tak jak przedstawiciele innych władz pań­stwa, poddani są kontroli w odniesieniu do wypełniania ciążących na nich obowiązków.

    43. Jeśli sędzia nie spełnia swych obowiązków w sposób sprawny i nale­żyty, muszą być stosowane odpowiednie środki. Mogą one, w zależności od tradycji prawnej państwa, polegać na: odebraniu sędziemu spraw, skierowa­niu go do pełnienia innych funkcji sędziowskich w tym samym sądzie, nałoże­niu sankcji majątkowych, takich jak okresowe zmniejszenie wynagrodzenia, oraz zawieszeniu (ust. l tej Zasady). Nie trzeba zaznaczać, że zastosowanie takich środków ma pozostawać wyjątkiem, jeśli niezawisłość sędziowska ma być chroniona. Do państw członkowskich należy decyzja, jaki organ ma być właściwy do sprawowania kontroli pracy sędziów; dlatego Zalecenie (w ust. 3) zwraca się do państw członkowskich tylko o „rozważenie" potrzeby powołania specjalnego organu o odpowiedniej właściwości. Powinno być możliwe od­wołanie się od decyzji takiego organu do sądu. Mógłby to być organ sądowy, ale w niektórych państwach członkowskich zadanie to spełniają inne organy, takie jak ministerstwo sprawiedliwości. Każdy środek przyjęty przez organ kontrolujący musi się zasadzać na poszanowaniu niezawisłości sędziów. Przy­kładowo, ministerstwo nie powinno — pod pretekstem wykonywania władzy kontrolnej — mieć prawa do odebrania sprawy sędziemu, którego decyzja nie będzie odpowiadać, według wszelkiego prawdopodobieństwa, życzeniom administracji. Jeśli jednak sędzia ma poważne zaległości w rozpoznawaniu spraw, prezes sądu, wyższa władza sądowa lub ministerstwo sprawiedliwości mogą zarządzić zbadanie przyczyn tego stanu rzeczy. W takich wypadkach wy­móg sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości nie narusza niezawisłości sędziego.

    44. Jeśli zgodnie z prawem wewnętrznym sędziemu można postawić za­rzut popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, jest szczególnie ważne, aby każde prowadzone przeciwko niemu postępowanie gwarantowało jego nie­zawisłość i aby właściwy do prowadzenia postępowania trybunał lub organ był bezstronny i niezawisły. W niektórych państwach członkowskich sędzia podejrzany o popełnienie wykroczenia dyscyplinarnego stawiany jest przed trybunałem składającym się z sędziów lub z sędziów i osób spoza grona sę­dziowskiego. W innych państwach członkowskich nie ma rzeczywistych sądów lub trybunałów dyscyplinarnych. Jedyną sankcją dyscyplinarną jest w tych kra­jach odwołanie sędziego. W pewnych krajach tylko parlament może sędziego wyższego sądu usunąć z urzędu. Konkludując, okoliczność, że instancja pro­wadząca postępowanie dyscyplinarne nie znajduje się w gestii sędziów ani do pewnego stopnia nie podlega ich wpływowi, nie jest źródłem trudności, pod warunkiem wszakże, iż zapewniona jest niezależność trybunału lub organu [dyscyplinarnego] i że przestrzegana jest bezstronność postępowania.

    45. Ustęp 2 poświęcony jest rozmaitym okolicznościom, w jakich sędzio­wie mogą być usunięci z urzędu przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

    46. Zasada nieusuwalności sędziów powołanych na stałe ma na celu za­gwarantowanie ich niezawisłości i zapewnienie, że powołany na stałe sędzia nie będzie usunięty z urzędu bez uzasadnionych powodów, zanim osiągnie wiek emerytalny. Niektóre państwa członkowskie nie gwarantują jednak sę­dziom trwałości pełnienia urzędu aż do osiągnięcia obligatoryjnego wieku emerytalnego. Stosuje się to do sędziów, którzy po upływie określonego czasu muszą być ponownie wybrani lub którzy w pierwszym okresie pełnie­nia urzędu poddawani są „próbie" i w ciągu tego czasu mogą być usunięci.

    47. Pojęcie „uzasadnionych powodów" obejmuje przypadki popełnie­nia wykroczeń dyscyplinarnych lub niezdolności [do pełnienia urzędu]. Nie trzeba zaznaczać, że w toku postępowania o odwołanie sędzia korzysta z ta­kich samych praw i gwarancji procesowych, jak każda inna strona sporu. Należy się również odwołać do Podstawowych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów [przyjętych przez] Narody Zjednoczone

 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY [NARODÓW ZJEDNOCZONYCH] NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW l NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIÓW

    Siódmy Kongres Narodów Zjednoczonych poświęcony Zapobieganiu Przestępczości i Postępowaniu z Przestępcami,

    odwołując się do Deklaracji z Caracas, jednomyślnie przyjętej przez VI Kongres Narodów Zjednoczonych poświęcony Zapobieganiu Przestęp­czości i Postępowaniu z Przestępcami i potwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne rezolucją 35/171 z 15 grudnia 1980 roku,

    odwołując się również do Rezolucji nr XVI przyjętej przez VI Kongres Narodów Zjednoczonych poświęcony Zapobieganiu Przestępczości i Postę­powaniu z Przestępcami, w której Kongres zwrócił się do Komitetu Zapo­biegania i Zwalczania Przestępczości o umieszczenie wśród priorytetowych przedsięwzięć Komitetu opracowania wskazań związanych z niezawisłością sędziów,

    odwołując się ponadto do decyzji 1984/153 Rady Społeczno-Gospodarczej z 25 maja 1984 roku, w której Rada zwróciła się do międzyregional­nej konferencji poświęconej formułowaniu i stosowaniu standardów i norm Narodów Zjednoczonych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, aby zakoń­czyła prace nad projektem wskazań dotyczących niezależności sądów i nieza­wisłości sędziów, sformułowanych przez Komitet Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości na jego ósmej sesji, i zachęciła Sekretarza Generalnego do przedłożenia ich ostatecznego tekstu do przyjęcia przez VII Kongres

    odnotowując z uznaniem prace wykonane w ramach wspomnianego wy­żej Zlecenia przez Komitet Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości oraz przez Międzyregionalną Konferencję Przygotowawczą do VII Kongresu Na­rodów Zjednoczonych poświęconego Zapobieganiu Przestępczości i Postę­powaniu z Przestępcami, która to Konferencja odbyła się w Varennie, Wło­chy, w dniach 24-28 sierpnia 1984 roku,

    odnotowując ponadto z uznaniem przeprowadzoną w toku VII Kongresu Narodów Zjednoczonych poświęconego Zapobieganiu Przestępczości i Po­stępowaniu z Przestępcami szeroką wymianę poglądów na projekt wskazań dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów i doprowadzenie w jej wyniku do sformułowania Podstawowych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

    zważywszy że zarówno Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, jak i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatel­skich i Politycznych gwarantują korzystanie z tych praw i że ponadto ten ostatni Pakt zapewnia także prawo do sądu realizowane bez nieuzasadnionej zwłoki,

    zważywszy że często napotyka się rozziew między wizją leżącą u podstaw tych zasad a istniejącym stanem rzeczy,

    1. Przyjmuje Podstawowe zasady niezależności sądów i niezawisłości sę­dziów zawarte w aneksie do niniejszej rezolucji;

    2. Zaleca, aby Podstawowe zasady stosować na szczeblu krajowym, regio­nalnym i międzyregionalnym, uwzględniając warunki i tradycje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe poszczególnych państw;

    3. Zwraca się do rządów, aby brały pod uwagę i stosowały Podstawowe zasady w ustawodawstwie swoich krajów i w praktyce;

    4. Zachęca państwa członkowskie, aby zwróciły na Podstawowe zasady uwagę sędziom, adwokatom, członkom władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz opinii publicznej;

    5. Wzywa do aktywnego udziału w stosowaniu Podstawowych zasad ko­misje regionalne, regionalne i międzyregionalne instytuty zajmujące się za­pobieganiem przestępczości i postępowaniem z przestępcami, agencje wy­specjalizowane i inne agendy systemu Narodów Zjednoczonych oraz orga­nizacje międzyrządowe i pozarządowe mające status doradczy przy Radzie Społeczno-Gospodarczej;

    6. Wzywa Komitet Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości do uznania skutecznego stosowania niniejszej rezolucji za zadanie priorytetowe;

    7. Zwraca się do Sekretarza Generalnego o podjęcie właściwych kro­ków zapewniających możliwie najszersze rozpowszechnienie Podstawowych Zasad;

    8. Zwraca się również do Sekretarza Generalnego o przygotowanie ra­portu o stosowaniu Podstawowych zasad;

    9. Zwraca się ponadto do Sekretarza Generalnego o udzielenie pomocy państwom członkowskim, na ich wniosek, w stosowaniu Podstawowych Za­sad oraz o regularne informowanie Komitetu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości o swoich poczynaniach;

    10. Sugeruje, aby na niniejszą rezolucję zwrócić uwagę wszelkich zainte­resowanych agend Narodów Zjednoczonych.

(…)

 

 

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów

 

    1. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów powinny być gwarantowane przez państwo i umieszczone w przepisach konstytucji lub w innych prawach kraju. Obowiązkiem wszystkich rządowych i pozarządowych instytucji jest poszanowanie i przestrzeganie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

    2. Sędziowie powinni rozstrzygać przedłożone im sprawy bezstronnie, opierając się na faktach i zgodnie z prawem, bez żadnych ograniczeń, bez podlegania niewłaściwym wpływom, zachętom, naciskom, groźbom lub in­gerencjom — bezpośrednim lub pośrednim — z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu.

 

(…)

Kwalifikacje, nabór i kształcenie

 

    10. Osoby powoływane na stanowiska sędziowskie powinny wyróżniać się nieskazitelnością i zdolnościami oraz mieć odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje w zakresie prawa. Sposób powoływania sędziów powinien chro­nić przed mianowaniem osób kierujących się niewłaściwymi motywami. Po­woływanie sędziów powinno być wolne od wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, polityczne lub inne poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, stan posiadania, urodzenie lub inne czynniki wy­znaczające status osobisty, z tym wszakże, że wymaganie, aby kandydat na stanowisko sędziego miał obywatelstwo państwa, w którym miałby pełnić urząd, nie powinno być uznawane za przejaw dyskryminacji.

Warunki sprawowania urzędu i pozostawania na nim

 

(…)

 

Postępowanie dyscyplinarne, zawieszenie i usunięcie

 

    17. Oskarżenia lub zarzuty przeciwko sędziemu, związane z jego postę­powaniem przy pełnieniu funkcji lub wykonywaniu zawodu, powinny być rozpatrywane szybko, bezstronnie i zgodnie z odpowiednią procedurą. Sę­dzia powinien mieć prawo do bezstronnej rozprawy. Postępowanie w sprawie powinno mieć w początkowym stadium charakter poufny, chyba że sędzia [przeciwko któremu się ono toczy] sobie tego nie życzy.

    18. Zawieszenie lub usunięcie sędziego z urzędu powinno następować wyłącznie z powodu niemożności pełnienia przez niego obowiązków lub za­chowania, które czyni go niezdolnym do ich pełnienia.

    19. W każdym postępowaniu dyscyplinarnym oraz zmierzającym do za­wieszenia lub usunięcia sędziego należy się kierować ustalonymi zasadami procedury sądowej.

    20. Decyzje podjęte w postępowaniu dyscyplinarnym oraz zmierzającym do zawieszenia lub usunięcia sędziego powinny być poddane niezależnemu postępowaniu odwoławczemu. Zasada ta może nie mieć zastosowania w od­niesieniu do decyzji sądu najwyższej instancji lub podejmowanych przez wła­dzę ustawodawczą w postępowaniu o usunięcie z piastowanego urzędu bądź też w innym tego rodzaju postępowaniu

 

 

Czy obecna wojna jest na pokaz dla gawiedzi łapka w górę

Czy obecna wojna jest o sprawiedliwe sądy łapka w dół

 

 

 


Podziel się
oceń
25
1

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

użyto strażaków do działań politycznych.

niedziela, 23 lipca 2017 15:57
Pierwszy raz od upadku PRL użyto strażaków do działań politycznych. Próbowano to ukryć, ale nie wyszło | naTemat.pl
http://natemat.pl/212853,pis-znowu-w-butach-komunistow-pierwszy-raz-od-upadku-prl-uzyto-strazakow-do-dzialan-politycznych
 

Podziel się
oceń
1
18

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

LEGNICA. Żołnierze II Armii Wojska Polskiego wyklęci przez PiSowski IPN

czwartek, 20 lipca 2017 15:19
LEGNICA. Żołnierze II Armii Wojska Polskiego wyklęci przez IPN - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=LwPLoxWiCfg
 
-----------------------------------------------------------
admin:
w II Armii WP walczyli nasi Ojcowie.
------------------------------------------------------------- 
czy popierasz ten pomysł Paranoików i Schizofreników?

NIE - łapka w  dół

TAK - łapka w górę


Podziel się
oceń
0
70

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

piątek, 28 lipca 2017

Licznik odwiedzin:  922 229  

Kalendarz

« lipiec »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

O moim bloogu

emerytem byc

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 922229

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl